Hur mår din elanläggning? – Har du koll?

Även som privatperson boende i villa eller bostadsrätt så har du skyldighet att ha ”fortlöpande kontroll” på att din elanläggning fungerar som den ska.

Element som snurras på

Att den inte utgör någon risk för vare sig skador på person eller sak. Ett ansvar som ställer krav på att du regelbundet kontrollerar din elanläggning. Upptäcker du fel ringer du givetvis oss direkt, men här är en checklista på vad du själv kan göra först. Bra förklarande råd kring hur du själv kan kontrollera din elanläggning.

Genom regelbunden kontroll av din elanläggning tar du inte bara ditt ansvar. Du minskar även drastiskt risken för din elanläggning slutar fungera alternativt orsakar en farlig situation för dig och dina närboende. Det handlar inte om att du ska utföra elinstallationer som du inte har behörighet för, det ska vi elektriker fortsatt hjälpa dig med. De brister som du eventuellt upptäcker ska givetvis åtgärdas på ett säkert sätt av elektriker.

Hur ofta bör jag kontrollera elanläggningen?

Vår grundrekommendation är att du går igenom din elanläggning åtminstone en gång per år. Men självklart beror det på skick och hur gammal din elanläggning är. Bor du i en äldre fastighet bör du vara extra uppmärksam på avvikelser. Strömbrytare och eluttag kan se bra ut men elledningarna innanför väggen vara i ett sämre skick än man tror. En vanlig utmaning är att dagens användning av elprodukter vida överstiger den kapacitet som en äldre bostad är anpassad för. Dessutom har elmaterial som allt annat en begränsad livslängd. Ska du renovera ditt äldre hus, glöm inte att även renovera elen. Kontakta oss så hjälper vi dig göra en bra plan för detta!

Checklista för kontroll av elanläggning

En checklista är grunden för en rutin som i detta fall är för din och dina närståendes säkerhet. Gå igenom punkterna nedan och notera vad som verkar bra och vad som kan behöva åtgärdas. Är du osäker så är behöriga elektriker bara ett samtal bort.

1. Elcentralen

 • Elcentralen, också benämnd som ”proppskåpet eller ”säkringsskåpet”, är hemmets elektriska hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut i din bostad. Här sitter säkringar som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår en kortslutning till anslutna elprodukter. Känns någon av säkringarna varma att ta på? Då bör du minska antalet elektriska produkter som är anslutna till just den säkringen. Hjälper inte detta och säkringen är varm en timme efter åtgärden? Rådfråga oss.
 • Är säkringarna (dvs propparna eller automatsäkringarna) märkta så att du ser vilken del av bostaden som respektive säkring gäller för? Saknas lista, gör en lista över vilka säkringar som leder vart.
 • Har du proppar? Är de ordentligt iskruvade och försedda med skyddsglas? Saknas glas finns risk för beröring av farlig spänning. Dåligt iskruvade proppar kan medföra brandrisk genom överhettning.
 • Löser dina säkringar ut ofta? Detta är ett tecken på överbelastning alternativt felinstallationen eller fel på ansluten produkt. Överbelastning kan bero på att du har igång för många värmealstrande produkter samtidigt, exempelvis tvättmaskin och spis. Enklast att åtgärda genom att inte använda inte alla produkter samtidigt och om det inte hjälper: kontrollera om någon ansluten produkt eller sladd är skadad. Hittar du inte felet så kontaktar du oss.

Var alltid försiktig när du kontrollerar din elcentral!

2. Jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren är ett komplement till säkringarna i din elcentral och vi elektriker ser den som en billig livförsäkring som även skyddar din fastighet mot elbränder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel i både elanläggningen och i anslutna produkter.

 • Tryck på provknappen. Slår jordfelsbrytaren ifrån så fungerar den. Om den inte slår ifrån, kontakta elektriker som får titta närmare på den.

Har du inte redan en jordfelsbrytare så bör du låta oss installera en för dig. Är din jordfelsbrytare tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den.

3. Fasta ledningar

Fasta ledningar är elledningar som syns. De är ofta fästa utanpå inner- och ytterväggar, på golvsocklar eller innertak. De kan åldras och spricka samt vara utsatta för yttre nötning.

 • Finns det synliga skador på ledningarnas isolering? Då kan de behöva bytas. Rådgör med en elektriker.
 • Ser du risk för att ledningarna riskerar yttre påverkan? Gör tätare kontroller eller överväg en annan placering.

4. Eluttag

Principiellt ska alla eluttag vara skyddsjordade, men undantag finns i äldre bostäder. Är din bostad är byggd före 1994 så kan du ha rum med ojordade uttag.

 • Finns både jordade och ojordade uttag i samma rum? Det får inte förekomma. Kontakta oss för att få detta åtgärdat.
 • Badrum och våtrum: är uttagen skyddade av jordfelsbrytare? Vägguttag för 230 volt i bad- och duschrum ska skyddas av en fast installerad 30 mA jordfelsbrytare. Du känner igen den på testknappen samt vippan för till- och frånkoppling.
 • Har du uttag i våtrum för 230 volt, men saknar jordfelsbrytare? Kontakta oss direkt. Däremot behöver uttag för rakapparat på 110 volt inte skyddas av jordfelsbrytare.
 • Upplever du att din bostad inte lever upp till modern standard? Det vill säga: du har färre än tre eluttag per rum? Ring oss så fixar vi fler uttag.
 • Glappar anslutna stickproppar? Då kan stickpropp eller uttag vara trasiga. Du kan byta ut det som är trasigt alternativt så hjälper vi dig med det.
 • Ser du sprickor eller missfärgningar på vägguttagens kåpor? Då är det trasigt. Du kan byta det själv om du vet hur du gör. Dock får du absolut inte byta från jordat till ojordat, eller tvärtom. Stäng av strömmen innan du byter kåpa men är du osäker så ringer du oss.

5. Belysning

LED-lampor, halogenlampor och toppförspeglade lampor kan bli ordentligt varma när de används. Kommer lamporna i närheten av, eller i direkt beröring med, brännbart material kan brand uppstå.

 • Finns heta lampor i närheten av brännbara textilier? Åtgärda direkt!
 • Kontrollera alla gardiner att de inte är i kontakt med belysning. Riskerar dina sänglampor att komma i kontakt med eller falla ner i sängkläderna?
 • Har du glappande, blinkande lampor? som blinkar eller som på annat sätt fungerar onormalt? Detta kan medföra överhettning och i värsta fall brand. Åtgärda felet eller byt till en ny produkt.
 • Använder du lampor med högre effekt än vad som är armaturens maxvärde? Även här finns risk för överhettning och brand. Byt till en bättre anpassad glödlampa direkt.

6. Elektriska element

Många villor och fritidshus värms med direktverkande el via radiatorer. En risk med dem är om luftcirkulationen runt elementen hindras. Då kan elementet bli överhettat vilket utgör en brandfara.

 • Hur är dina elelement placerade, finns god ventilation? Häng aldrig textilier direkt på elementet och luta inte möbler mot elementet. Dammsug baksidan på elementen regelbundet eftersom damm som samlas utgör en brandrisk.

7. Kyl och frys

Dammsug bakom kyl och frys minst en gång per år. Dammsug även kylslingorna och kompressorn på baksidan. Detta för att damm utgör en brandfara.

8. Sladdar & elprodukter

Hur har du det med ”sladdhärvor”? Visst ger de ett stökigt intryck men det är inte det värsta med dem. De kan utgöra en säkerhetsrisk.

 • Är alla sladdar hela? Det ska finnas intakt isolering ända in i produkten, stickproppen eller skarvuttaget. Trasiga sladdar ska bytas ut.
 • Ligger någon sladd i kläm? Detta är en direkt säkerhetsrisk. Kolla dörröppningar, stolsben och sladdarna under till tv-bänken.
 • Kommer någon sladd i kontakt med en het yta, t ex varma glödlampor, spis, element? Flytta dem, värme kan skada sladdarnas isolering.
 • I större inkopplade sladdhärvor kan värmen bli hög. Undvik därför sladdtrassel.
 • Har du elprodukter med trasiga höljen? Släng dem eller lämna in dem för reparation.

Om du upptäcker fel eller brister hos din elanläggning är det viktigt att du tar det på allvar. Det vill säga åtgärdar felen! Om din elanläggning inte är säker att använda måste du låta en fackman se över den.

 • Allvarliga brister: ska åtgärdas omedelbart
 • Mindre allvarliga fel och brister: ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål