Kvalitet - att ge kunden det kunden vill ha

Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar. Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.

Miljö - vi tar ansvar

Syftet med detta är att vi vill ta vårt ansvar när det gäller vår miljö men givetvis även kundernas miljö. Vi jobbar med energioptimering och hjälper våra kunder att göra miljömedvetna val inom vårt arbetsområde.

Arbetsmiljö - en naturlig del i Aderbys verksamhet

Arbetsmiljö ska ingå som naturlig del i vår verksamhet. Vi eftersträvar arbetsplatser där skador och ohälsa förebyggs. Arbetsplatser där alla kan känna sig trygga. Det är syftet med vårt arbetsmiljöarbete och varför vi valt att certifiera oss.

Vindkraftverk på en grön äng

Policy Kvalitet & Miljö

Aderbys Rör AB utför rörinstallationer vid bygg- och industrientreprenader, samt vvs-service. Vi har även försäljning av VVS-produkter i vår butik. Vår kompetens och vårt servicekunnande utgör hörnstenarna i vår verksamhet.

Aderbys huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö och kvalitet. Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner. Vi ska följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och krav som ställs på företaget av våra intressenter. Vår strategi är att upprätthålla hög status vad beträffar arbetstillfredsställelse och trivsel.

All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande utvecklingen av verksamheten. Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs för verksamheten. Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns. Vårt sätt att hantera frågor angående miljö och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i Aderbys hela verksamhet. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de dagliga uppgifterna i vårt arbete.

Vi eftersträvar trygga arbetsplatser där ohälsa och skador förebyggs. För att uppnå detta ska Aderbys medarbetare vara välutbildade, välinformerade och ha god insikt i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Alla som är ledare på Aderbys ska stå för ett tydligt och synligt ledarskap som bygger på respekt och omsorg för varandra som medarbetare, för våra kunder och för tredje person.

Vårat arbetsmiljöarbete innebär att:

  • Arbetsgivaren alltid har arbetsmiljöansvaret, vilket även vid behov omfattar arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Vi följer lagar, krav och föreskrifter.
  • Vi bedömer regelbundet risker, själva och i samarbete med berörda parter, för att på bästa sätt planera arbetet, förebygga risker och eliminera faror i arbetet med entreprenader och service, industrier samt i våra lokaler och i trafiken
  • Alla medarbetare rapporterar tillbud och olyckor som inträffar så att de kan utredas och åtgärder kan vidtas.
  • Vi håller god ordning på våra arbetsplatser och i våra fordon.
  • Vi lär av varandra och uppmuntrar säkra beteende och agerar då vi ser någon som arbetar osäkert.
  • Vi på Aderbys tar hand om varandra och stöttar varandra. Vi vågar fråga om något är på tok.
  • Vi har en organisation där vi i samråd diskuterar och tar beslut om arbetsmiljöfrågor. Vi delger våra intressenter vårt arbetsmiljöarbete för att uppnå ett bättre samarbete och säkrare arbetsplatser.

Aderbys Rör är certifierade enligt Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 samt Arbetsmiljö ISO 45001

ISO Certifikat